Powiatowy konkurs plastyczny "Najpiękniejsze paskudy świata"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2022

NAJPIĘKNIEJSZE PASKUDY ŚWIATA

Regulamin powiatowego konkursu plastycznego organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Paskudy 

1. Organizator:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi. 

2. Cele konkursu:

• zachęcenie uczestników do prezentowania swoich plastycznych talentów,

• wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci,

• uwrażliwienie na różnorodność,

• akceptacja inności,

• rozwijanie poczucia smaku i estetyki. 

3. Uczestnicy:W konkursie biorą udział uczniowie z klas I – II ze szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego. 

4. Tematyka prac konkursowych:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie figurki Paskudy czyli maszkary, dziwoląga, potwora, straszydła. 

5. Terminy:

• prace należy złożyć do 9 kwietnia 2022 r. (sobota)

• rozstrzygnięcie konkursu: 20 kwietnia 2022 r. (środa). 

6. Miejsce składania prac konkursowych:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja 

7. Warunki uczestnictwa:

• rodzice/opiekunowie prawni każdego z uczestników, biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z tekstem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (szczegółowe informacje znajdują się w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Biblioteki www.mbp.zlotoryja.pl w zakładce Rodo)

• figurka Paskudy musi mieć minimum 20 cm wysokości i może być wykonana z dowolnych materiałów (papier, filc, plastik, drewno, glina) dowolną techniką.

• jeden uczestnik może dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,

• zgłoszeniefigurki na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własnoręcznie wykonana, nienagradzana w innych konkursach i nie była wcześniej prezentowana,

• każdy projekt powinien być opatrzony metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, klasę, szkołę. Dane te będą dostępne tylko dla Organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzców konkursu,

• każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia do konkursu (do pobrania poniżej);

• prace niespełniające wymogów regulaminu lub oddane po terminie nie będą oceniane.8. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. (76) 8783-328, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.plAdministrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;b) rozliczenia Konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz;c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  3. Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Organizatora obsługujący Konkurs.
  4. Zakres przetwarzanych danych osobowych w Konkursie obejmuje dane Uczestników w zakresie:a) imię i nazwisko;b) klasa i szkoła;c) numer telefonu.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego przeprowadzenia i realizacji Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
  6. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody oznacza rezygnację z udziału w Konkursie i możliwe jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl;b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie.

 9. Kryteria oceny prac:Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora według następujących kryteriów:

• realizacja tematu konkursu,

• oryginalne pomysły i jasność przekazu,

• wrażenia artystyczne,

• estetyka i staranność wykonania 

10. Zakończenie konkursu:

• laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora,

• o sposobie podziału nagród decyduje Jury konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury konkursu,

• autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 20 kwietnia 2022 r.

• nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zastaną zaprezentowane na Facebooku MBP,

• nagrody należy odebrać osobiście/za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanieMiejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi praw autorskich do celów promocji. 

11. Uwagi końcowe:

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych oraz zdjęć uczestników konkursu,

• uczestnik, który dostarczy pracę na konkurs, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych na potrzeby konkursu,

• ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora,

• dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci MBP, tel. 768783328 wew. 24

• Konkurs organizuje Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi. ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE Regulamin konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora