RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁOTORYI

Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dot. ewidencji czytelników

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁOTORYI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska biblioteka Publiczna w Złotoryi reprezentowana przez Dyrektora.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Żeromskiego 2,
59-500 Złotoryja, tel. (76) 8783-328, e-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

·udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencja udostępniania zbiorów, kontrola terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MBP w Złotoryi)

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną w Złotoryi przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat w bibliotece i systemie ALEPH.

Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

·prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(art. 15 RODO);

·prawo do żądania sprostowania danych osobowych(art. 16 RODO);

·prawo do żądania usunięcia danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym) 
(art. 17 RODO);

·prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

·prawo do przenoszenia danych(art. 20 RODO);

·prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO);

·prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Złotoryi

Aneta Wasilewska