O bibliotece

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Misja
Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej
społeczności, a także zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług, ich popularyzacja oraz
budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Równie ważne
jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości
mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.
Pragniemy skutecznie wzmacniać rolę biblioteki publicznej w środowisku, poprzez zapewnienie
profesjonalnego poziomu swych usług oraz popularyzację i budowanie pozytywnego wizerunku
przez świadomych, życzliwych, kompetentnych i wykształconych pracowników.
Poprzez system cyklicznych szkoleń nasi pracownicy wciąż uzupełniają swoje kompetencje, tak
aby zawsze być o krok do przodu dzięki czemu kreują nowe potrzeby lokalnej społeczności które
spełniają przez innowacyjne, pionierskie działania.
Dla realizacji tej misji, Biblioteka stawia przed sobą następujące cele:
-Promowanie książki i czytelnictwa
-Wspieranie tradycji ustnej
-Lepszą, zindywidualizowaną obsługę klientów
-Pomoc w zdobywaniu wykształcenia, zapewnienie dostępu do wiedzy i informacji
-Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska
pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników
i pojawiających się możliwości technologicznych
-Wspieranie i promowanie środowiska twórców kultury miasta i powiatu
-Zapewnienie twórczego rozwoju jednostki
-Tworzenie warunków do twórczego spędzenia wolnego czasu
-Zapewnianie dostępu do ekspresji kultury poprzez wszelkie formy sztuk widowiskowych
-Dokumentowanie, ochronę i upowszechnianie tradycji i kultury
-Szeroko pojętą współpracę z innymi instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi,
stowarzyszeniami i organizacjami
-Koordynację działalności bibliotek publicznych na terenie powiatu, w celu utworzenia jednolitego
systemu informacyjnego
-Stosowanie międzynarodowych standardów bibliotecznych
-Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku
-Dbanie o stały rozwój zatrudnionych w bibliotece pracowników, dążenie do doskonalenia
środowiska zawodowego
-Opracowanie i realizację planu pozyskiwania środków finansowych
-Zapewnienie właściwej organizacji pracy i zarządzania
-Zapewnienie stabilnego finansowania Bibliotece, pozwalającego na dalszy rozwój i modernizację.

Nasza wizja

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi jest nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury, ośrodkiem aktywności lokalnej, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość. Miejsce otwartych, społecznych spotkań użytkowników – miejsce dla mieszkańców z inicjatywą. Biblioteka przystępna i wygodna dla pracy, odpoczynku i samorealizacji, a także popularyzująca kształcenie przez całe życie.

Historia Biblioteki:

  • Biblioteka powstała w 1947 r. jako pierwsza instytucja kultury w mieście i powiecie. Działa nieprzerwanie do dziś. Wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Podlega merytorycznemu nadzorowi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Pełni zadania biblioteki powiatowej, udziela pomocy instrukcyjno-metodycznej w zakresie tworzenia warsztatu pracy bibliotecznej obejmując opieką merytoryczną i koordynując pracę 5. placówek (GCK i Biblioteka w Pielgrzymce, BPG Złotoryja z siedzibą w Rokitnicy, BPMiG w Świerzawie, MBP w Wojcieszowie, GBP w Zagrodnie).
  • W 1990 r. przeniesiono Bibliotekę do nowego lokalu.
  • Struktura organizacyjna Biblioteki: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów, Czytelnia, Oddział dla Dzieci, Dział Administracyjno-Księgowy. Ponadto w Bibliotece funkcjonuje Oddział Książki Mówionej, w którym gromadzone są zbiory dla osób  niedowidzących i niewidomych.
  • W 2002 r. utworzono Galerię Libris promująca twórczość lokalnych artystów niezależnie od ich wieku i zainteresowań.
  • W roku 2004 wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu czytelników utworzono Centrum Informacji o Ochronie Środowiska i Ekologii. CIoOŚiE gromadzi i udostępnia piśmiennictwo z zakresu ekologii i dziedzin pokrewnych.
  • Biblioteka prowadzi działalność statutową na rzecz miasta i gminy: gromadzi, opracowuje i udostępnia księgozbiór, gromadzi materiały dotyczące powiatu złotoryjskiego, łącznie z dokumentami życia społecznego, na podstawie których tworzy kartotekę regionalną w bazie REGION w systemie ALEPH oraz bibliografię regionalną.
  • Od 2006 roku czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi i mieszkańcy regionu mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Mini kawiarenka internetowa umożliwia użytkownikom korzystanie zarówno z zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego w systemie ALEPH, jak również z innych zasobów edukacyjnych i informacyjnych Internetu.
  • Biblioteka automatyzuje procesy obsługi czytelników: w 2005 r. rozpoczął się proces komputeryzacji zbiorów w systemie MAK, a od 2007 roku Biblioteka została zrzeszona w Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich biorąc udział w projekcie Dolnośląski Zasób Biblioteczny w Systemie ALEPH. W styczniu 2013 r. Biblioteka w pełni zautomatyzowała proces obsługi czytelników wprowadzając moduł Udostępniania księgozbioru, tj. rejestrację czytelników, wypożyczanie, możliwość zamawiania i rezerwacji zbiorów, statystykę .

 

Działalność Biblioteki:

Biblioteka nieustannie intensyfikuje ponadlokalną działalność kulturalno-edukacyjną. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych grup wiekowych bez wyjątku. Rokrocznie proponuje czytelnikom bogatą i różnorodną działalność promującą książkę, czytelnictwo oraz region. Wszystkie prowadzone w bibliotece rodzaje zajęć mają w konsekwencji doprowadzić mieszkańców miasta i powiatu do książki, pobudzić czytelnictwo, zapoznać społeczność lokalną z zawartością i różnorodnością usług bibliotecznych. Prócz promocji i upowszechniania szeroko rozumianego czytelnictwa, w ofercie kulturalnej Biblioteki znajdziemy spotkania autorskie, wystawy promujące artystów amatorów, jak i cenionych artystów dolnośląskich, konkursy, warsztaty twórcze, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczno-literackie, zabawy integracyjne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, małe formy teatralne i dramowe, wieczory muzyczne i zajęcia biblioterapeutyczne z wykorzystaniem specjalistycznej literatury, kursy e-learningowe, kursy komputerowe. Tym samym rola Biblioteki została poszerzona o dodatkowe funkcje, t.j. edukacyjną, rozrywkową, intelektualną, estetyczną i substytutywną.

Artykuły

Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dot. ewidencji czytelników MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁOTORYI

Klauzula Informacyjna o ochronie danych osobowych dot. ewidencji czytelników

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZŁOTORYI

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska biblioteka Publiczna w Złotoryi reprezentowana przez Dyrektora.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem Danych może Pani/Pan skontaktować się poprzez adres: ul. Żeromskiego 2,
59-500 Złotoryja, tel. (76) 8783-328, e-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iod@zlotoryja.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

·udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencja udostępniania zbiorów, kontrola terminowości zwrotów oraz naliczanie i kontrolę spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MBP w Złotoryi)

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie
i w granicach przepisów prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejską Biblioteką Publiczną w Złotoryi przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

INFORMACJA O

ZAUTOMATYZOWANYM

PODEJMOWANIU DECYZJI

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 10 lat w bibliotece i systemie ALEPH.

Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

·prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
(art. 15 RODO);

·prawo do żądania sprostowania danych osobowych(art. 16 RODO);

·prawo do żądania usunięcia danych osobowych(tzw. prawo do bycia zapomnianym) 
(art. 17 RODO);

·prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);

·prawo do przenoszenia danych(art. 20 RODO);

·prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych(art. 21 RODO);

·prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB

OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Dyrektor

Miejskiej Biblioteki Publicznej

w Złotoryi

Aneta Wasilewska

29 sierpnia 2018