Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-11-26 

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-11-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne          

 •    dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących          
 •    filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych  

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  2020-08-31

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Aneta Wasilewska.

 E-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

 Telefon: 768783328

Każdy ma prawo:  

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,  
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

 Adres: ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja

 E-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

 Telefon: 768783328

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 •  Biblioteka nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się parking miejski z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 •  Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd. Za drzwiami wejściowymi znajduje się niewielkie pomieszczenie tzw wiatrołap, następne drzwi i dalej dostęp do szerokiego holu głównego.
 • Z holu głównego jest dostęp do Wypożyczalni Głównej oraz klatki schodowej na piętro.
 • Do wypożyczalni biblioteki można wjechać na wózku.
 • Schody nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na piętrze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe   

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej http://www.mbp.zlotoryja.pl

Strona internetowa http://www.mbp.zlotoryja.pl posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 •  HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.