Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Nabór na stanowisko pracy – starszy księgowy

 Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko:
starszy księgowy

Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja,

Stanowisko:

starszy księgowy

Warunki Zatrudnienia:

2/8 etatu

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

I. Wymagania niezbędne:

 1. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.

 2. Znajomość przepisów z zakresu rozliczeń ZUS i prawa podatkowego.

 3. Znajomość przepisów ustawy kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej, ustawy o rachunkowości, finansach publicznych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Znajomość zasad obiegu i archiwizacji dokumentów.

 5. Biegła umiejętność obsługi komputera, a w szczególności programów płacowo-kadrowych (R2 Płatnik), programu PŁATNIK, pakietu Microsoft Office-Word, Excel oraz innych urządzeń biurowych.

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 7. Obywatelstwo polskie.

 8. Nieposzlakowana opinia.

 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 10. Spełnia jeden z poniższych warunków:

  a) wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku, co najmniej 2-letni staż pracy,

  b) lub wykształcenie średnie z co najmniej 5-letnim stażem pracy, w tym 3-letni staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań.

 
II.
Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 1. Zdolności analityczne oraz umiejętność interpretacji i stosowania przepisów.

 2. Znajomość zasad księgowości.

 3. Komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji.

 4. Samodzielność w rozwiązywaniu problemów, kreatywność.

 5. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność, terminowość i umiejętność pracy
  w zespole.

 6. Wysoka kultura osobista.

 7. Mile widziany staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i przebiegiem pracy pracowników oraz gromadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy, celem zapewnienia właściwej organizacji i dyscypliny pracy;

 3. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów, zwolnień lekarskich odrębnie dla każdego pracownika oraz spraw socjalno-bytowych pracowników;

 4. Prowadzenie rejestrów obowiązujących w instytucji, m.in. badań lekarskich, szkoleń BHP;

 5. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z ZUS, US i wynagrodzeniami (obsługa programu PŁATNIK – rozliczanie składek i świadczeń pracowników, zaświadczenia Rp-7 oraz obsługa programu płacowo-kadrowego R2 Płatnik);

 6. Terminowe naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac, naliczanie zasiłków;

 7. Naliczanie gratyfikacji za wysługę lat na podstawie posiadanych dokumentów;

 8. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw personalnych tj. ruchu pracowników, stanu zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy dla potrzeb GUS;

 9. Przygotowywanie dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów cywilno-prawnych, uposażeniami, zmian stanowiska pracy, dodatkami specjalnymi.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w biurze, w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi, 2 godziny dziennie, przy komputerze, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

 3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),

 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinno być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz kolejnych naborach prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),

 7. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oświadczenia, CV, list motywacyjny oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą, na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja
z dopiskiem
„Nabór na wolne stanowisko pracy – starszy księgowy
W terminie: do 18 czerwca 2021 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Po zakończonej rekrutacji nadesłane CV wraz z pozostałymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

 Aneta Wasilewska

 Złotoryja, dnia 8 czerwca 2021 r.

Do pobrania: Załącznik nr 1 oraz Kwestionariusz kandydata (znajdujące się w zakładce REGULAMINY). Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Biblioteki.

 


 

Zapraszamy dzieci w wieku 10-14 lat do udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach on-line w ramach projektu "Sieć na Kulturę" w podregionie jeleniogórskim. Temat zajęć "Kompetencje medialne"
Uwaga zapisy tylko do 02.06.2021 r. !!! Ilość miejsc ograniczona!

Zobaczcie sami co będziemy robić...


 

Sieć na kulturę "Kompetencje medialne"

Szanowni Państwo,

 informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę” w podregionie jeleniogórskim.

  Celem projektu jest:

 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
 • wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych - dzieci/młodzież oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do kontaktu ws. uczestnictwa w projekcie, a ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia on-line z tematu „Kompetencji medialnych”.

Kto może wziąć udział w zajęciach?
Dzieci i młodzież od 10  - 14 lat

 Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas zajęć pozna cyfrowe narzędzia przydatne w szkole. Dowie się, jak tworzyć prezentacje, posługiwać się programami tekstowymi i arkuszami kalkulacyjnymi. Pozna zawiłości netykiety, a także sposoby na prezentowanie się w sieci. Nauczy się rozpoznawać nieprawdziwe treści i jak bezpiecznie korzystać z portali internetowych. A co najważniejsze, dowie się w jaki sposób zadbać o swoje zdrowie podczas pracy przy komputerze.

  Na zgłoszenia czekamy do 02.06.2021 r.

  Zajęcia prowadzone będą od 07- 28.06.2021 r. (10 zajęć po 3 godziny lekcyjne)

 Planowana realizacja zajęć

 Spotkania będą odbywały się on-line na platformie Teams, do której dzieci będą miały bezpłatny dostęp.

 • Trzy razy w tygodniu 
 • Termin: 07-28-06-2021 r.
 • Realizacja: 10 spotkań
 • Wiek uczestnika: 10 – 14 lat.

 Zajęcia są darmowe

Liczba miejsc jest ograniczona

Uczestników zgłaszają rodzice lub opiekunowie. Każdy rodzic/opiekun wypełnia deklarację uczestnictwa dziecka i oświadczenie udziału (do pobrania w zakładce REGULAMINY).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

 Zachęcamy do kontaktu!

 Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. 768783328,  e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

 Chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na stronę projektu: https://www.siecnakulture.pl/

 #siecnakulture #siećnakulturę #polskacyfrowa #fwzrX Tydzień Czytania Dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi


"Czytamy polskich autorów"

 26.05. - 01.06.2021 r.

 1. Organizator akcji: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi.

 2. Cele akcji:

  - włączenie się w ogólnopolską kampanię czytania dzieciom

  - zwrócenie uwagi na potrzebę czytania i korzyści jakie płyną z kontaktu z książką

  - zaprezentowanie polskich autorów książek dla dzieci

  - zaprezentowanie księgozbioru biblioteki

 3. Uczestnicy: akcja adresowana jest do dzieci i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców.

 4. Tematyka: tegoroczna akcja poświęcona jest ulubionym książkom z dzieciństwa dziadków, rodziców i dzieci.

 5. Działania w ramach akcji:

  - „ Pamiętam taką książkę...” - sonda uliczna na temat ulubionych autorów z dzieciństwa

  - „Najpopularniejsi” - ranking XX-wiecznych najbardziej poczytnych pisarzy dziecięcych

  - „ Powrót do przeszłości' - 2-3 minutowe wideo wypowiedzi mieszkańców ziemi złotoryjskiej na temat ulubionego polskiego autora z dzieciństwa. Krótkie filmy, z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych, należy przesłać na adres biblioteka@mbp.zlotoryja.pl najpóźniej do 26 maja 2021 r.

  - „ Dzieci lubią misie...” - zadanie - wyzwanie – adresowane do dzieci: portret bohatera mojej ulubionej bajki polskiego autora

  - „Polscy autorzy w krzyżówkach, quizach, rebusach” - rozrywki umysłowe on-line dla dzieci

  - „Czytanie na śniadanie” - czytanie wybranych fragmentów książek dziecięcych od lat
  40-tych XX wieku, mające na celu przybliżenie współczesnym dzieciom co czytali pradziadkowie, dziadkowie i rodzice w ich wieku

 6. Miejsce akcji: Miejska Biblioteka Publiczna, Facebook biblioteki, strona internetowa www.mbp.zlotoryja.pl

  Zgoda na publikacje filmu do pobrania w zakładce RODO

  "Czytamy polskich autorów". Powrót do przeszłości - wideo-wspomnnienia, Dzieci lubią misie - zadanie wyzwanie, Krzyżówki, quizy, rebusy, "Czytanie na śniadanie" - poranki z książką, "Pamiętam taką książkę..." - sonda uliczna, "Najpopularniejsi" - ankieta czytelnicza. Szcegóły na: www.mbp.zlotoryja.pl.. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2021. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi 26.05 - 01.06.2021 r.

 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2021.26.05 - 01.06.2021 r.. "czytamy polskich autorów". Jesteś dorosły? Weź udzial w naszej akcji. Wypełnij i dostarcz do biblioteki zgode na publikację. Nagraj 2-3 minutowy film, na którym wspominasz swoją ulubbioną książkę z dzieciństwa. Koniecznie polskiego autora. Czekamy do 26 maja 2021 r. do 24:00. Zostań gwiazdą internetu. Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi. szczegóły na: www.mbp.zlotoryja.pl

Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjny Klub Książki. Najbliższe spotkanie: 19 maja 2021 r. , godz. 12:00, miejsce: "Słodki zakątek" al. Miła 1. Tematem spotkania będzie powieść: "Ukochane równanie profesora" Yoko Ogawa, organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi. Dobre książki i kawa.


Uwaga ‼️ BIBLIOTEKA OTWARTA

Od poniedziałku 10.05.2021r. zapraszamy do wypożyczania książek. W ścisłym reżimie sanitarnym! Przypominamy o zasadzie DDM:

Dystans

Dezynfekcja

Maseczka

oraz jedna osoba na 15 m2

Serdecznie zapraszamy! Biblioteka otwarta. Poniedziałek 10.00-18.00, wtorek 10.00-18.00, środa - praca wewnętrzna, czwartek 10.00-18.00, piątek 10.00-18.00, sobota 8.00-15.00

Miejska Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 33 28, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl, www.mbp.zlotoryja.pl


Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

 Do święta pozostał jeszcze 1 dzień.

  Pierwsze informacje o zawodzie bibliotekarza pochodzą jeszcze z czasów starożytnych. Święto zainicjowane zostało natomiast przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - obchodzone jest każdego roku w dniu 8 maja.

Dziękując - w imieniu swoim i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi - za życzenia od Burmistrza Miasta Złotoryi, Pana Roberta Pawłowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Waldemara Wilczyńskiego, równocześnie składam całej "załodze" naszej instytucji najserdeczniejsze życzenia: zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków zawodowych. Szczególne podziękowania kieruję za aktywną i kreatywną pracę podczas trwającej pandemii.

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi - Aneta Wasilewska

 


 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 

WSPOMNIEŃ CZAR
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci. To święto nieprzypadkowo obchodzone jest 2 kwietnia. W ten dzień, w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko” „Calineczka” czy „Królowa Śniegu”. Święto zostało uchwalone w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY). Każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo – impreza odbywała się już w takich krajach jak Japonia, Belgia, Brazylia, Rosja, Hiszpania, Indie, Nowa Zelandia, Egipt, Stany Zjednoczone. Polska także była gospodarzem Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci - w 1979 roku. Z okazji święta, biblioteki, domy kultury czy księgarnie organizują imprezy promujące literaturę dla dzieci – warsztaty, dyskusje, wystawy.

 

W złotoryjskiej książnicy przez 10 lat z okazji tego święta
organizowane były „Noce w Bibliotece”, których niewątpliwą atrakcją było spanie między regałami. Podczas imprez nie tylko zaproszone dzieci bawiły się świetnie...
Zapraszamy do obejrzenia wspominkowego filmiku.

 

 

Tydzień z Internetem 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi

 

 

25 marca jest Światowym Dniem Czytania Tolkiena.

Z tej okazji mamy dla Was krótką animację Ale UWAGA!! Oglądajcie uważnie bowiem kryje się w niej zagadka

Z której książki pochodzi prezentowana scena - trzeba podać Tytuł tomu oraz tytuł rozdziału (w tłumaczeniu M. Skibniewskiej)

W animacji dodaliśmy scenę, która występuje w filmie, ale nie ma jej w książce - trzeba króciutko opisać brakujące zdarzenie

Odpowiedzi przesyłajcie e-mailowo na adres: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl

do niedzieli 28.03.2021 do godz. 24.00

Autorów poprawnych odpowiedzi nagrodzimy niespodziankami

 

 Tydzień z Internetem 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi

 

Tydzień z Internetem 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi

Tydzień z Internetem 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi

 

Tydzień z Internetem 2021

Złotoryjska biblioteka po raz kolejny włącza się w ogólnoeuropejską akcję „Tydzień z Internetem” („ALL DIGITAL Week”). Jest to coroczna kampania na rzecz integracji i edukacji cyfrowej, promująca potencjał Internetu jako narzędzia pracy, rozrywki, edukacji czy uczestnictwa w życiu społecznym. Wydarzenia w ramach akcji prowadzone są w bibliotekach, domach kultury, szkołach i innych miejscach w całej Europie, a ich uczestnicy w czasie spotkań, seminariów czy warsztatów odkrywają siłę Internetu, zdobywają lub doskonalą swoje kompetencje cyfrowe i umiejętności korzystania z mediów, poznają cyfrowe dziedzictwo kulturowe, uczą się, jak korzystać z technologii w codziennym życiu.

Motywem przewodnim kampanii w 2021 roku jest hasło „My Digital Life”. W tym roku zapraszamy do uczestnictwa w akcji w formie online.
W terminie od 22 do 26 marca, czyli przez cały czas trwania „Tygodnia z Internetem”, na fanpage’u biblioteki oraz na stronie internetowej pod hasłem "Kolekcjonerzy sztuki" publikowane będą materiały edukacyjne dotyczące sposobów korzystania z zasobów internetu, rozwijające zainteresowania oraz pokazujące sposoby przetwarzania udostępnionych na wolnych licencjach dzieł, tworząc własne prace.

Więcej informacji na temat kampanii:
https://alldigitalweek.eu/
http://tydzienzinternetem.pl/#okampanii
#TZI2021

 

 

UWAGA UWAGA!

Drodzy Czytelnicy! Nie martwcie się, NADAL jesteśmy dla Was otwarci

Zapraszamy do wypożyczania! NIEZMIENIONE godziny udostępniania przypominamy poniżej

UWAGA W najbliższą sobotę tj. 27 marca również Biblioteka będzie czynna.

Z Biblioteką zawsze po drodze...Biblioteka czynna: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek 9:00-17:00, środa nieczynne, czwartek 9:00-17:00, piątek 9:00-17:00, sobota 8:00-15:00. Uwaga! Biblioteka czynna w 1. i 3. sobotę miesiąca. Miejska Biblioteka |Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 33 28, e mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl, www.mbp.zlotoryja.pl

 UWAGA! W związku z wprowadzeniem rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, w sobotę 20 maraca 2021 r. Biblioteka będzie zamknięta. o dalszych działaniach poinformujemy wkrótce, jak tylko otrzymamy rekomendacje z Biblioteki Narodowej.
 
Zapraszamy na 5 odcinek Jeżycjady w naszym wykonaniu w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Szczegółowe informacje pod linkiem ↓

https://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=3&artykul=2380&akcja=artykul

 

 

 

Zapraszamy na 4 odcinek Jeżycjady w naszym wykonaniu w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.


 

 

Zapraszamy na 3 odcinek Jeżycjady w naszym wykonaniu w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.

 

Zapraszamy na 2 odcinek Jeżycjady w naszym wykonaniu w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.

 

 

Zapraszamy na 1 odcinek Jeżycjady w naszym wykonaniu w ramach V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz.

 

 


Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zaprasza do udziału w powiatowym konkursie plastyczny. Konkurs przeznaczony dla klas I i II szkół podstawowych powiatu złotoryjskiego Wielkanocna pisanka XXL. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu pisanki w formacie A3 techniką kolażu czyli kompozycję z różnych materiałów (odpadki tkanin, skór, tektury falistej, papierów, gazet, ścinków tekstylnych, włóczki) nakleja się na podłoże (kartkę) i łączy z rysunkiem kredkami bądź farbą. Termin dostarczenia prac: do 26 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu: 30 marca 2021 r. Regulamin do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mbp.zlotoryja.pl. Czekaja nagrody. Miejska Biblioteka Publiczna ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 33 28, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl, www.mbp.zlotoryja.pl


 

Uwaga! Uwaga! Od dziś tj. 1 marca br. złotoryjska książnica wprowadza nowe godziny udostępniania. Do Biblioteki zapraszamy również w soboty... ale UWAGA! w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. W marcu wypada to tak: 06.03.2021r., 20.03.2021 r.

Z biblioteką zawsze po drodze. Biblioteka czynna: Poniedzialek 9:00-17:00, wtorek 9:00-17:00, środa nieczynne, czwartek 9:00-17:00, piątek 9:00-17:00, sobota 8:00-15:00. Uwaga! Biblioteka czynna w 1. i 3. sobotę miesiąca.Miejska Bibliotreka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel 76 878 33 28, e-mail: biblioteka@mbp.zloltoryja.pl, www.mbp.zlotoryja.pl

Dobrych wiadomości nigdy dość! Śpieszymy z ważną dla wielu czytelników informacją.

Złotoryjska książnica z dumą informuje, że pozyskała dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. W związku z powyższym informujemy wszystkich zainteresowanych, iż w 2021 roku będziemy kontynuować współpracę z Legimi.

Uwaga! Ważna informacja:

 • kody dostępu do Legimi, z których korzystali Państwo w tym roku, będą aktywne do północy (00:00) 3 stycznia 2021 roku.
 • 4 stycznia 2021 r. trzeba pobrać nowe kody dostępu, dzięki którym będzie można korzystać z Legimi w roku 2021.
 • Przypominamy, że kody są wydawane wyłącznie czytelnikom biblioteki, po uprzedniej aktualizacji danych osobowych.

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

#zostanwdomui poczytaj razem z nami.Legimi.Uzyskaj dostęp do ponad 60 000 ebooków i audiobooków w aplikacji Legimi na smartfonie, tablecie i komputerze.Przyjdź do złotoryjskiej książnicy z aktualna kartą i odbierz darmowy kod.Ruszmy 4 stycznia 2021 r.Ministerstwo kultury i Dziedzictwa narodowego, Biblioteka Narodowa, Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa.

 

Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki

„UWAGA CZYTELNICY Nowe zasady funkcjonowania Biblioteki. W Bibliotece może przebywać wyłacznie 1 osoba. Biblioteka czynna:  poniedziałek 10.00-17.00, wtorek 9.00-15.30, środa nieczynne (praca wewnętrzna),  czwartek 10.00-17.00 piątek 9.00-15.30, sobota nieczynne. Brak wolnego dostępu do półek. Czytelnicy obsługiwani są tylko w holu głównym. Książki podaje bibliotekarz. Ograniczenie usług. Nie będzie możliwości skorzystania ze stanowisk komputerowych, usług reprograficznych oraz Czytelni. Działalność kulturalno edukacyjna Biblioteki zawieszona do odwołania.  DWIE STREFY: Wydzielone zostają oddzielne stanowiska do przyjmowania zwrotów i wypożyczania książek. Zachęcamy: skorzystaj z darmowych e-zasobów: Legimi, wolne lektury. W sprawach pilnych! Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 33 28, e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl. Znajdź nas na Facebooku